CPG,S MILJÖ- KVALITET OCH ARBETSMILJÖPOLICY

Företagets arbete med kvalitet - miljö och arbetsmiljö är viktig del av CPG Bevaknings vardag. Vi ser vår verksamhet ur ett helhetsperspektiv där våra värdeord är grunden för att utveckla och nå målen i verksamheten. Vårt arbete med hållbart företagande grundar sig i vårt arbete med ledningssystem för ISO 9001, ISO 14001 och gällande arbetsmiljölagar. Detta utmanar synen på oss själva och ger oss kraft och vilja att förändras och utvecklas. Nedan kan ni ta del av våra olika policys!

Miljöpolicy

CPG Sverige AB verkar i sina uppdrag för att genom bevakningstjänster medverka till att säkra fast egendom mot skadegörelse och stöld. Inom ramen för vår egen verksamhet arbetar vi för att minska miljöbelastningen. Vi ska följa tillämplig miljölagstiftning och andra miljökrav samt i det dagliga arbetet vara ett föredöme genom att minska miljöbelastningen, Vi beaktar miljöaspekter vid inköp av förbrukningsmaterial, fordon, utrustning, resor samt tjänster. Vi källsorterar allt avfall. Vi strävar efter en lägre energiförbrukning. I vårt praktiska miljöarbete deltar alla medarbetare. Vi minskar negativ miljöpåverkan genom utbildning.

Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem genom ständiga förbättringar.

CPG Sverige AB ska vara ett modern och miljömedvetet säkerhetsföretag som ska verka för miljöfrågor. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs.

Kvalitetspolicy

CPG Sverige AB är ett professionellt och modernt bevakningsföretag som skapar mervärde för våra kunder och berörda intressenter. Alla som arbetar för CPG Sverige AB och på våra bevakningsuppdrag har ett ansvar i att integrera våra värdeord engagemang, service och kvalité. i allt vi gör;

Engagemang:

  • Vi bryr oss om våra anställda, kunder och varandra.

Service:

  • Då vi levererar service och värdskap utöver det som förväntas skapar vi trygghet och mervärde.

Kvalitet:

  • Teknik och instruktioner är endast hjälpmedel. Verklige kvalitet skapas av våra medarbetare genom engagemang och service.

I våra uppdrag skall varje enskild medarbetare se helheten och betydelsen av delaktighet. Med engagerad och professionell personal levereras bra resultat. Vi utför alla våra uppdrag så att de kan utgöra framtida referensuppdrag i vår marknadsföring. I vårt arbete följer vi tillämpliga lagar och förordningar. Vi utvecklar vårt kvalitetsarbete och vårt kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.

Ledningen och alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs.

Arbetsmiljöpolicy

CPG Sverige AB systematiska arbetsmiljöarbete omfattar alla delar av verksamheten. Vår målsättning är en bra arbetsmiljö, såväl fysiskt, psykiskt som ur ett socialt perspektiv.

Vårt mål är att ingen anställd ska känna otrygghet eller ohälsa på sin arbetsplats eller olust i att påtala brister i arbetsmiljön.

Vi sätter säkerheten först genom att ha god kunskap om tillämpliga lagar och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet. CPG Sverige AB har en väl fungerande handlingsplan som verkar som ett stöd i det interna arbetet då hot, våld och/eller krissituationer uppstår. Flertalet medarbetare i CPG:s ledning och våra skyddsombud är utbildade i praktisk arbetsmiljö.

Vi minimerar arbetsmiljörisker och bär larm och avsedd skyddsutrustning när så krävs. Årligen och vid förändringar samt vid varje nytt uppdrag görs en riskbedömning och analys grundad på risker i arbetsmiljö utifrån många olika perspektiv.

Tillsammans strävar vi efter att ständigt förbättra vår arbetsmiljö, förhindra arbetsskador, minska arbetsrelaterad sjukfrånvaro och på ett tidigt stadium arbeta med rehabilitering. Vi utvecklar vår arbetsmiljö genom ständig utvärdering och förbättringar.

CPG tar avstånd från all typ av diskriminering, mobbing, orättvis och kränkande behandling.


Både internt Inom företaget, såsom externt mot de människor vi möter i arbetet och ute på våra uppdrag.

Vi gör inte skillnad på vem vi möter! 

De sex lagstadgade grunderna för olaga diskriminering: 

•  Ras

•  Hudfärg

•  Nationellt ursprung

•  Etniskt ursprung

•  Trosbekännelse

•  Sexuell läggning (HBTQ)

Att en person missgynnas eller behandlas sämre än någon annan genom diskriminering på grund av kön, ålder eller funktionshinder finner vi  självklart  oacceptabelt likaså!

 

Ickediskriminering – Nedanstående regler skall utan undantag tillämpas inom företaget:

Ingen skall behandlas sämre än någon annan på grund av dennes etniska ursprung, sexuella läggning, religion, kön, funktionshinder eller ålder. Detta gäller även agerande som indirekt men rent faktiskt får en diskriminerande effekt gentemot någon av dessa grupper. Personal som genom agerande eller attityd visar sig ointresserad eller oförmögen att följa dessa instruktioner kan anses uppenbart olämpliga för fortsatt tjänstgöring.

 

Nicklas Johansson VD, CPG Sverige AB